logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY W CHYBIUURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78

WÓJT GMINY CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM w URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane wykształcenie:

  • wyższe ekonomiczne, wyższe o kierunku rachunkowości

Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. 5 letni staż pracy, w tym ostatnie 3 lata na stanowisku księgowego
7. znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie gminnym
8. znajomość obsługi komputera w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office

Wymagania dodatkowe:

1. praca w jednostkach budżetowych
2. wysoka kultura osobista,
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. komunikatywność.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie księgowości budżetu Gminy,
2. zadania wynikające z ustawy o rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:*

1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenia o :

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego 
  • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym  w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia  22 lutego 2008 r. do godziny 15.00.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie  techniki naboru polegającej na : przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzeniu wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, o samorządzie gminnym.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 8561096 wew. 20.

* oryginały dokumentów do wglądu

Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk


Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-02-05 13:32:14
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-05 13:33:30
Liczba wyświetleń : 1625

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  05.02.2008 12:32pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2073567