logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE GMINY W CHYBIUURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78

WÓJT  GMINY  CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR W REFERACIE OGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH w  URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane wykształcenie:

  • wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, administracja, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo).

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
7. przygotowanie w formie pisemnej i zaprezentowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej założeń do projektu Programu Promocji Gminy Chybie
8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność pracy w edytorze tekstów, arkuszu kalkulacyjnym, obsługi stron internetowych i poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:
1. preferowany staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej
2. wysoka kultura osobista,
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy i kontaktami zagranicznymi
2. przygotowywanie i realizacja polityki informacyjnej Gminy,
3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki,
4. opracowywanie analiz i informacji dotyczących kultury, kultury fizycznej i turystyki w Gminie,
5. opracowywanie propozycji rozwoju kultury fizycznej,
6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, w szczególności opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących udzielania dotacji oraz prowadzenie spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań Gminy w zakresie działania referatu,
7. współredagowanie strony internetowej Gminy Chybie,
8. bieżący monitoring środków z funduszy UE do pozyskania na zadania realizowane przez Gminę, przekazywanie informacji z tego zakresu referatom Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz przygotowywanie we współpracy z nimi wniosków i aplikacji do projektów, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe z programów i funduszy Europejskich - w zakresie tzw. miękkich projektów (nieinwestycyjnych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: *
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenia o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
  • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych  w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia  22 lutego 2008 r. do godziny 15.00.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na: przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzeniu wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie oraz zaprezentowanie założeń do projektu Programu Promocji Gminy Chybie.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 8561096 wew. 20.

* oryginały dokumentów do wglądu

Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk


Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-02-05 13:38:21
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-05 13:38:21
Liczba wyświetleń : 1839licznik odwiedzin: 2036619