logo
OGŁOSZENIA
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O OPŁACIE SKARBOWEJUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2006 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1635. Wspomniany akt normatywny wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., wprowadzając istotne zmiany w stosunku do porządku prawnego obecnie obowiązującego w zakresie opłaty skarbowej, a w szczególności:
1. Opłacie skarbowej nie będą podlegały:
- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, 
- weksle,
- dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
- pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty, lecz wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W związku z tym faktem zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blankiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przez rady gmin nowej formy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, co powinno w praktyce znacznie usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.
3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane będą do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Również sądy będą zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów lub kopii.
4. Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza to, że objęte przedmiotową opłatą będą wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w części I załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej, według stawki określonej w ust. 53 w części I tego załącznika.

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2007 r. Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 06.225.1635) uprzejmie informujemy, że opłatę skarbową należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój Nr 2 lub w formie bezgotówkowej na konto bankowe Urzędu Gminy w Chybiu nr:

49 8126 1033 0000 0387 2000 0020

O szczegółowe informacje na temat wysokości opłat skarbowych prosimy pytać w poszczególnych referatach Urzędu Gminy.

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2007-01-08 13:13:08
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-21 09:59:35
Liczba wyświetleń : 1303

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  21.02.2008 08:56pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  27.03.2007 07:08pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  26.03.2007 08:43pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  23.03.2007 11:21pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  08.01.2007 12:14pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2038347