logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


URZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78

WÓJT  GMINY  CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR W REFERACIE OGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH
 w  URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane wykształcenie:

wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, administracja, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo).

Wymagania niezbędne:

1.     posiadanie obywatelstwa polskiego

2.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5.     nieposzlakowana opinia,

6.     znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

7.     bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność pracy w edytorze tekstów, arkuszu kalkulacyjnym, obsługi stron internetowych i poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

1.     preferowany staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej

2.     wysoka kultura osobista,

3.     dyspozycyjność,

4.     umiejętność pracy w zespole,

5.     komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy i kontaktami zagranicznymi

2.     przygotowywanie i realizacja polityki informacyjnej Gminy,

3.     przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki,

4.    opracowywanie analiz i informacji dotyczących kultury, kultury fizycznej i turystyki w Gminie,

5.     opracowywanie propozycji rozwoju kultury fizycznej,

6.    współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, w szczególności opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących udzielania dotacji oraz prowadzenia spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań Gminy w zakresie działania referatu,

7.     współredagowanie strony internetowej Gminy Chybie,

8.     bieżący monitoring środków z funduszy UE do pozyskania na zadania realizowane przez Gminę, przekazywanie informacji z tego zakresu referatom Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz przygotowywanie we współpracy z nimi wniosków i aplikacji do projektów, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe z programów i funduszy Europejskich - w zakresie tzw. miękkich projektów (nieinwestycyjnych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: *

1.     życiorys (CV)

2.     list motywacyjny,

3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5.     oświadczenia o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
  • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych  w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia  30 kwietnia  2008r. do godziny 15.00

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie  techniki naboru polegającej na: przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych obejmujących sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  zaprezentowaniu koncepcji działań promujących Gminę Chybie.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 8561096 wew. 20.

* oryginały dokumentów do wglądu

Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk

 

 

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-04-02 15:21:28
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-02 15:25:08
Liczba wyświetleń : 481

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:26pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:29pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:21pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:23pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:24pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:25pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:27pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:29pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:23pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:21pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2407882