logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


URZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78
WÓJT  GMINY  CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR W REFERACIE OGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH
w  URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność pracy w edytorze tekstów, arkuszu kalkulacyjnym, obsługi stron internetowych i poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
Wymagania dodatkowe:

1. preferowany staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej
2. wysoka kultura osobista,
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy i kontaktami zagranicznymi
2. przygotowywanie i realizacja polityki informacyjnej Gminy,
3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki,
4. opracowywanie analiz i informacji dotyczących kultury, kultury fizycznej i turystyki w Gminie,
5. opracowywanie propozycji rozwoju kultury fizycznej,
6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, w szczególności opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących udzielania dotacji oraz prowadzenia spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań Gminy w zakresie działania referatu,
7. współredagowanie strony internetowej Gminy Chybie,
8. bieżący monitoring środków z funduszy UE do pozyskania na zadania realizowane przez Gminę, przekazywanie informacji z tego zakresu referatom Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz przygotowywanie we współpracy z nimi wniosków i aplikacji do projektów, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe z programów i funduszy Europejskich - w zakresie tzw. miękkich projektów (nieinwestycyjnych).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:*

1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych  w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia  30 kwietnia  2008r. do godziny 15.00
Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie  techniki naboru polegającej na: przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych obejmujących sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  zaprezentowaniu koncepcji działań promujących Gminę Chybie.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 8561096 wew. 20.
* oryginały dokumentów do wglądu
Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk
Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-04-02 15:21:28
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:23:24
Liczba wyświetleń : 467

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:24pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:25pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:27pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:29pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  04.04.2008 08:21pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:29pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:26pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:25pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:23pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  02.04.2008 14:21pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2407869