logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 ( wtorek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Chybie.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8. Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
9. Informacja na temat prac nad projektem "Monografia Gminy Chybie".
10. Informacja dotycząca realizacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Chybie".
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chybie z organizacjami Pozarządowymi.
12. Ocena wykonania budżetu Gminy za 2007 rok - absolutorium dla Wójta Gminy.
a. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za 2007 rok.
b. Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o Informacji z wykonania budżetu.
c. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chybie z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chybie za rok 2006.
d. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chybie.
e. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chybie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami w szkołach na terenie Gminy Chybie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu szkół w Mnichu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chybie na lata 2008-2015.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Frelichów na lata 2008-2015.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaborze na lata 2008-2015.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zarzecze na lata 2008-2015.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Chybie a gminami Skoczów i Strumień w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. "Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie Skoczów, Strumień oraz przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finasowych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 3.4 Promocja turystyki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r.
22. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad sesji.
Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji
Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Mirosław Wardas
Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-04-18 14:52:02
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-18 14:53:04
Liczba wyświetleń : 909

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Jamińska-Holisz  18.04.2008 13:52pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2042912