logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY W CHYBIUURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78

WÓJT  GMINY  CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO w  URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane wykształcenie:
- wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane kierunki: europeistyka, administracja, zarządzanie).

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. staż pracy minimum 1 rok,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość obsługi komputera,

Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista,
2. dyspozycyjność,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. komunikatywność,
5. znajomość zasad i możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań Gminy,
6. znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych,
7. udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów z udziałem funduszy europejskich i krajowych,
8. podstawowa wiedza nt. funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. bieżący monitoring środków z funduszy UE, ze środków krajowych możliwych do pozyskania na zadania realizowane przez Gminę, przekazywanie informacji z tego zakresu referatom Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.
2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie identyfikowania projektów do ubiegania się  dofinansowanie  z funduszy unijnych i krajowych (fundusze celowe, programy ministerialne),
3. przygotowywanie i kompletowanie potrzebnych materiałów i opracowań (dokumentów strategicznych i programowych) wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków unijnych i krajowych,
4. przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie projektów ze środków UE i krajowych.
5. koordynacja i monitorowanie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:*
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- prowadzeniu/ nie prowadzeniu/ działalności gospodarczej,

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia 15 maja 2008 r. do godziny 15.00.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na: przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych w tym sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości funduszy europejskich i krajowych oraz możliwości finansowania zadań realizowanych przez gminę, a także podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033 8561096 wew. 20.

* oryginały dokumentów do wglądu

Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk

Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-04-23 14:16:44
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-23 14:16:44
Liczba wyświetleń : 1211licznik odwiedzin: 2002082