logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE GMINY W CHYBIUURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78
WÓJT  GMINY  CHYBIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR W REFERACIE OGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH
w  URZĘDZIE GMINY W CHYBIU

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane wykształcenie:
- wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, prawo o aktach stanu cywilnego, o powszechnym obowiązku obrony RP, o ochronie przeciwpożarowej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, obsługi stron internetowych i poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
Wymagania dodatkowe:
1. preferowany staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej
2. wysoka kultura osobista,
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem dokumentów tożsamości oraz ich wydawanie,
2. udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru, przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
3. sprawowanie nadzoru nad ochroną p.poż. w stosunku do jednostek organizacyjnych,
4. prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5. prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej,
6. pełnienie obowiązków zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:*
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenia o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- prowadzeniu działalności gospodarczej,
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, parter, pokój nr 2 z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych  w Urzędzie Gminy w Chybiu" w terminie do dnia  20 maja  2008r. do godziny 15.00.
Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się zastosowanie  techniki naboru polegającej na : przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych w tym sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości  wymienionych ustaw , a także podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania jednostek  samorządu terytorialnego.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033 8561096 wew. 20.
* oryginały dokumentów do wglądu
Wójt Gminy Chybie
mgr Elżbieta Dubiańska-Przemyk
Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-05-02 13:23:06
Data ostatniej modyfikacji : 2008-05-02 13:25:50
Liczba wyświetleń : 1265

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Jamińska-Holisz  02.05.2008 12:24pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  02.05.2008 12:23pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2073685