logo
OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY CHYBIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, ul. BIELSKA 78

WÓJT  GMINY  CHYBIE

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Specjalista ds. budownictwa i nieruchomości w  Urzędzie Gminy w Chybiu w wymiarze 1/1 etatu
 

Wymagane wykształcenie:
 

- wyższe o profilu budowlanym lub średnie o profilu budowlanym

 

Wymagania niezbędne:

 1. co najmniej  3 letni staż

 2. uprawnienia budowlane - do kierowania, nadzorowana i kontrolowania budowy i robót, oceniania i badania stanu technicznego budynków i budowli

 3. znajomość przepisów  prawnych z zakresu  budownictwa, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, bhp oraz przepisów dotyczących funkcjonowania urzędu

 4. dobra znajomość obsługi komputera

 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 6. nieposzlakowania opinia,

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane:
  -
  umiejętność kosztorysowania,
  - d
  oświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  mile widziane:

 2. umiejętność opracowywania pism urzędowych i tekstów informacyjnych,

 3. umiejętność stosowania przepisów w praktyce

 4. wysoka kultura osobista,

 5. dyspozycyjność,

 6. umiejętność pracy w zespole,

 7. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie procesu przygotowania gminnych inwestycji:

  -
  koordynowanie i nadzorowanie postępu prac projektowych, zleconych do pracowania,
  -
  sprawdzanie i opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych pod względem ich kompletności, zgodności z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami, szczegółowa analiza dokumentacji projektowej,
  -
  przygotowywanie danych do wniosków dotyczących pozyskania środków finansowych w formie dotacji, kredytów, pożyczek i innych,
  -
  przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosków do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  -
  udział w pracach komisji przetargowej,
  -
  załatwianie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy,
   

 2. Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad realizacją zadań remontowych, inwestycyjnych i  ich  rozliczanie:

  -
  przygotowanie do realizacji zadań,
  -
  przekazanie placu budowy wykonawcy robót,
  -
  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,
  -
  przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem robót budowlanych i obiektów od wykonawcy robót po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania w zakresie ustalonym w zatwierdzonej dokumentacji i umowie,
  -
  uczestniczenie w komisjach odbioru końcowego,
  -
  przekazywanie obiektów użytkownikom,
  -
  rozliczanie zakończonych inwestycji,
  -
  organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
   

 3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w   zakresie   obiektów budowlanych, tj.

  -
  prowadzenie "książek obiektów" budynków będących własnością Gminy (nie oddanych w trwały zarząd lub  użytkowanie),
  -
  dokonywanie przeglądów technicznych,
  -
  przygotowywanie i prowadzenie umów najmu (użyczenia) lokali i pomieszczeń w budynku dawnego hotelu robotniczego w Chybiu przy ul. Bielskiej 40 oraz budynku nr 2 przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu,
  -
  prowadzenie stałego nadzoru obiektów budowlanych stanowiących zasób Gminy,
  -
  planowanie zadań remontowych i inwestycyjnych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich w tym zakresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 8. oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu / prowadzeniu działalności gospodarczej,

 9. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje  i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, referencje)

Wymagane  dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78, 43-520 Chybie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. budownictwa i nieruchomości" w terminie  do dnia 25 stycznia 2010r.

 

Inne informacje:

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie. Oferty, które nie spełniają warunków formalno - prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 8561096 w.34

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2010-01-13 14:30:05
Data ostatniej modyfikacji : 2010-01-14 10:06:42
Liczba wyświetleń : 2002

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  13.01.2010 13:46pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  13.01.2010 13:44pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  13.01.2010 13:42pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  13.01.2010 13:39pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  13.01.2010 13:30pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2002100