logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie


Chybie, dnia 4 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Chybie:

1) uchwały nr XXXII/296/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów, obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi,

2) uchwały nr XXXII/297/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i Wigury.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 28 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Chybiu, 43-520 Chybie, ul. Bielska 78

- ustnie do protokołu w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Chybiu, 43-520 Chybie, ul. Bielska 78

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: przetargi@chybie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chybie.

Wójt Gminy Chybie


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF1746.7 KB POBIERZUchwała Nr XXXII/296/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014 r.2014-07-04 10:14:0778
.PDF1476.4 KB POBIERZUchwała Nr XXXII/297/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014 r. 2014-07-04 10:14:5678

Autor : 
Zredagował(a) : Jacek Janusz
Data wprowadzenia : 2014-07-04 10:12:05
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-04 10:15:37
Liczba wyświetleń : 466

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Janusz  04.07.2014 09:12pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2037969