logo

PETYCJE

Informacje ogólne

 


Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dniu 6 września 2015 r. weszły w życie przepisy określające zasady składania i rozpatrywania petycji  - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
. zmiany przepisów prawa,
. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - w naszym przypadku : Rady Gminy Chybie i  Wójta Gminy Chybie.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść żądania , a nie jego forma zewnętrzna.  Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi.

W przypadku braku właściwości Rady Gminy albo Wójta do rozpatrzenia petycji, będzie ona przesłana do podmiotu właściwego, z równoczesnym  zawiadomieniem o takim przesłaniu podmiotu wnoszącego petycję.


Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2. wskazanie adresata petycji,
3. wskazanie przedmiotu petycji,
4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także:
1. imienia  i nazwiska albo nazwy tego podmiotu,
2. miejsca zamieszkania albo siedziby tego podmiotu,
3. adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej,
oraz dołączenie zgody takiego podmiotu.

W przeciwnym razie organ właściwy,  w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

Petycje można składać:

1) listownie na adres:
- Wójt Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie lub
- Rada Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie;

2) złożyć osobiście  w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chybiu   w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, 7.00-15.00, wtorek 8.00-17.00, piątek7.00-14.00;

3) za pośrednictwem ePUAP- Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.pl;

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres:
organizacja@chybie.pl;

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.
Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135).

Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot, w interesie którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych.

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Corocznie, w terminie do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 


Więcej »licznik odwiedzin: 3130543