logo
RADA GMINY » UCHWAŁY
VIII KADENCJA 2018-2023

UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
Więcej »
UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy CHybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR X/82/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chybie z dnia 22.07.2019r.
Więcej »
UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej
Więcej »
UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych...
Więcej »
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA...
Więcej »
UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3..."
Więcej »
UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/72/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie publicznego transportu...
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/71/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości...
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie oraz określenia granic obwodów...
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chybie za 2018r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chybie na lata 2019-2023
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na realizację
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują...
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom..
Więcej »
UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisji, a także zwrotu kosztów podróży służbowych
Więcej »
UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu...
Więcej »
UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka...
Więcej »
UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
Więcej »
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poprawy stanu połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "KRZYSZTAŁOWA ROSICZKA"
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem...
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
Więcej »
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018-2033
Więcej »
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie...
Więcej »
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzeenia Wójta Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu udzielania zwolnień
Więcej »
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki...
Więcej »
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 24 października 2017r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i...
Więcej »
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej »
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczacych stałych komisji Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chybie
Więcej »
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY CHYBIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Chybie
Więcej »licznik odwiedzin: 2266849