logo

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 20.03.2017r. Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR ds. OŚWIATYOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE - stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. oświaty
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: INSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.02.2017r. Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatuOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. zamówień publicznychOpiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2017
Wójt Gminy Chybie ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chybiu przy ul. Sportowej...OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.01.2017r. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatu
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 29.11.2016r.Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji W REFERACIE INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKAOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 25.07.2016r.
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016"OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treściąOgłoszenie - dotacja dla GSW na 2016 r.
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaKonsultacje projektu uchwały Rady Gminy ChybieOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
Opiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól...ZAWIADOMIENIE o wszczęściu postępowania administracyjnego
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje. iż spółka wodna w 2015 r. może pozyskać z budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególnościOgłoszenie Wójta Gminy Chybie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny... OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje, iż spółka wodna w 2015 r. może uzyskaćz budżetu Gminy Chybie pomoc finnsową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności...OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie Informacja o wyniku naboru w Gimnazjum w Mnichu. Stanowisko Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
Sprostowanie Dyrektora Gimnazjum w Mnichu dotyczące ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu.INFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCHOgłoszenie naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu
Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie ChybieLISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznychOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w Chybiu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCHZarządzenie Nr 36/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku "Wspieranie działań w środowisku LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieZarządzenie Nr 19/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 roku Zarządzenie Nr 18/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2015 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w ChybiuOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i Wigury
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1/2 etatuLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor
LISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ReferentOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w ChybiuOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w Chybiu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT W REFERACIE FINANSOWYMLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ReferentOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w Chybiu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieInformacja Wójta Gminy Chybie z dnia 14 kwietnia 2014 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEZarządzenie Nr 465/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2014r. zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEWYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDUZarządzenie Nr 451/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2014 r.
Obwieszczenie o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2013- 2016Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 19.08.2013 r.Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Chybie
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Mnich INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYMLISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKRESLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM
Zarządzenie nr 2/UG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chybiu...Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w ChybiuZarządzenie Nr 300/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizacje w 2013r zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 290/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w ... Zarządzenie Nr 279/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w środowiskach ludzi...Zarządzenie Nr 273/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 20 grudnia 2012 r.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWZarządzenie Nr 151/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 rokuZarządzenie nr 138 WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 17.01.2012r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2012 roku "Wspieranie dzialań w środowiskach ludzi...
Zarządzenie Nr 136/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2012r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychKonsultacje projektu "Program współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O OPŁACIE SKARBOWEJlicznik odwiedzin: 1492982