logo

OGŁOSZENIA

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn.Informacja o wyniku naboru INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.10.2017 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sprawie wyłożenia projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2021-2024""Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Lista kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJLista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej ProjektLista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrodyDecyzja nr 3297/OS/2017 Marszałka Województwa ŚląskiegoNabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy w Chybiu w pełnym wymiarze czasu pracy.INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy w Chybiu w pełnym wymiarze czasu pracy.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachObwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w ChybiuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachObwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWO PODATKOWYMWójt Gminy Chybie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. " Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglopmeracji Górny Śląsk poprzez..."INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. "Ochrona wód..."Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN."OCHRONA WÓD.."
Konsultacje Uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie w 2017 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanejOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn.ODSTĄPIENIE od przeprowadzanego naboru na kierownicze stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Pełnomocnika ds. projektu w zakresie przedsięwzięcia pn.
OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu współfinansowanego z POIŚ 2014-2020 pn. Wójt Gminy Chybie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 rokuRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Referacie Finansowo Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ZaborzuWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
ODSTĄPIENIE od przeprowadzanego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w Urzędzie Gminy w ChybiuLista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w URZĘDZIE GMINYOBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.10.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
Wójt Gminy Chybie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 rokuOgłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w URZĘDZIE GMINY W CHYBIUWÓJT GMINY CHYBIE informuje, iż spółka wodna w 2017 r. może uzyskać z budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności konserwację, czyszczenie...
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: PODINSPEKTORA ds. OŚWIATY OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 20.03.2017r. Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR ds. OŚWIATY
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE - stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. oświatyINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: INSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.02.2017r.
Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatuOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. zamówień publicznych
Opiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2017Wójt Gminy Chybie ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chybiu przy ul. Sportowej...OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.01.2017r.
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatuOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 29.11.2016r.Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji W REFERACIE INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 25.07.2016r.Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016"OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Ogłoszenie - dotacja dla GSW na 2016 r.INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaKonsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHOpiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól...
ZAWIADOMIENIE o wszczęściu postępowania administracyjnegoOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje. iż spółka wodna w 2015 r. może pozyskać z budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególnościOgłoszenie Wójta Gminy Chybie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny...
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje, iż spółka wodna w 2015 r. może uzyskaćz budżetu Gminy Chybie pomoc finnsową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności...OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie
Informacja o wyniku naboru w Gimnazjum w Mnichu. Stanowisko Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatuSprostowanie Dyrektora Gimnazjum w Mnichu dotyczące ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu.INFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCH
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatuHarmonogram zebrań wiejskich w Gminie ChybieLISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w ChybiuINFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCHZarządzenie Nr 36/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku "Wspieranie działań w środowisku
LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznychWyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieZarządzenie Nr 19/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 roku
Zarządzenie Nr 18/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2015 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w ChybiuOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i WiguryINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1/2 etatu
LISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PodinspektorLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ReferentOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w Chybiu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w ChybiuINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT W REFERACIE FINANSOWYMLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w ChybiuOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
Informacja Wójta Gminy Chybie z dnia 14 kwietnia 2014 r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE
Zarządzenie Nr 465/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2014r. zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEWYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Zarządzenie Nr 451/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2014 r.Obwieszczenie o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2013- 2016Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 19.08.2013 r.
Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie ChybieKonsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Mnich INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM
LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKRESLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYMZarządzenie nr 2/UG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chybiu...Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w Chybiu
Zarządzenie Nr 300/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizacje w 2013r zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuZarządzenie nr 290/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w ... Zarządzenie Nr 279/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w środowiskach ludzi...
Zarządzenie Nr 273/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 20 grudnia 2012 r.INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWZarządzenie Nr 151/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku
Zarządzenie nr 138 WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 17.01.2012r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2012 roku "Wspieranie dzialań w środowiskach ludzi...Zarządzenie Nr 136/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2012r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Konsultacje projektu "Program współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi na 2012 rokKOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O OPŁACIE SKARBOWEJlicznik odwiedzin: 1598514