logo
RADA GMINY
SKŁAD RADY

VIII KADENCJA

 


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi. Rada Gminy w Chybiu liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51. W obecnej VII kadencji, która obejmuje lata 2018-2023, Rada Gminy działa w następującym składzie:
 

Przewodniczący: Piotr GMUZDEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36
dyżur w Biurze Rady, pokój nr 22
we wtorki od 15.00 do 17.00
 

Wiceprzewodniczący: Janusz WALECZEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36

Radni:

1. Piotr Gmuzdek   
2. Janusz Waleczek  
3. Wojciech Ciupka          
4. Mirosław Janusz   
5. Krzysztof Krzempek                                         
6. Ireneusz Nowrotek                      
7. Grzegorz Ochodek                     
8. Marcin Puchalik                                                
9. Maria Pisarek           
10. Sławomir Soboszek           
11. Artur Śmieja   
12. Jan Szczypka      
13. Marek Węglorz            
14. Wiesław Wójcikiewicz           
15. Krzysztof Żerdka 

________________________________________________________


Rada powołuje ze swego grona stałe komisje:


1) Komisję Rewizyjną;


2) Komisję Społeczną;


3) Komisję Gospodarki;


4) Komisję Budżetu;


5) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;


6) Komisję Regulaminową.


 

 

Więcej »licznik odwiedzin: 1873547