logo

INFORMACJE PODSTAWOWE

AKTUALNE DANE

GMINA CHYBIE


SIEDZIBA:          Urząd Gminy w Chybiu
                                    ul. Bielska 78
                                   43-520 Chybie


 


NIP:                            548-261-43-34


REGON:                      072182396


 


 


 


 


Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych


 


Administratorem Danych Osobowych jest:  Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie


Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:   • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f,

  • art. 9 ust.1 lit. b,c, g  


ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.


Okresy przechowywania danych


Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane,  w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu wycofania zgody w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody.


Realizacja praw podmiotu danych


Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres gminy.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Barbarę Sośnicką – Pawińską, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@chybie.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych


Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych i profilowanie


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Dane nie podlegają profilowaniu.


 

Więcej »licznik odwiedzin: 3130778